Algemene voorwaarden

Van toepassing op opdrachten door koper verstrekt aan EURO-MIT STAAL B.V. te Vlissingen, hierna te noemen verkoper en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22032623

 1. (a) In geval van het zich voordoen van een geval van overmacht (hierna te noemen "Overmacht") met inbegrip van, doch niet beperkt tot, een exportverbod, de weigering om een exportvergunning af te geven, een daad van God, oorlog, blokkade, embargo's, oproer, mobilisatie, regie van overheidswege, beperking van prijzen, regels en mensen of interventie van civiele, marine of militaire autoriteiten of andere overheidsinstanties, rellen, burgerlijke onlusten, oorlogsomstandigheden, stakingen, uitsluitingen, vertragingen, sabotage, langdurige uitval of tekort aan elektrische stroom, pest of andere epidemieën, quarantaine, brand, plooiing, overstroming, tyfoon, orkaan, vloedgolf, aardverschuiving, explosie, die de activiteiten van de Verkoper, de fabrikant(en) of enige andere persoon, firma of onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is met de verkoop, fabricage, verzending of levering, of enige andere oorzaken buiten de controle van de Verkoper, zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging in de verzending of levering, of voor niet-levering, vernietiging of verslechtering, van alle of een deel van de koopwaar, of voor enige andere tekortkoming in de uitvoering van dit Contract die hieruit voortvloeit. Wanneer zich een geval van overmacht voordoet, heeft de Verkoper de keuze om ofwel (i) de termijn voor de levering van de koopwaar of de uitvoering van zijn andere verplichtingen onder dit Contract te verlengen zolang het geval van overmacht voortduurt, ofwel (ii) dit Contract geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijk te beëindigen, en de Koper is verplicht om de vertraagde verzending of levering door de Verkoper binnen de door de Verkoper verlengde termijn te aanvaarden of om de beëindiging door de Verkoper van dit Contract of een deel ervan te aanvaarden, naargelang het geval, zonder enige vordering tegen de Verkoper. (b) Wanneer zich een geval van Overmacht voordoet, is de Verkoper niet verplicht de Koper daarvan zo spoedig als praktisch mogelijk is in kennis te stellen, maar kan hij de Koper daarvan in kennis stellen en hem alle bijzonderheden meedelen.
 2. Alle kosten voor de legalisatie van, met inbegrip van maar niet beperkt tot, facturen, certificaten van oorsprong, indien vereist, zijn ten laste van de Koper.
 3. Verzending binnen de gestelde termijn geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid van vracht. In geval van F.C.A. Vlissingen of F.O.B. (haven) contract of andere bedingen waarbij Koper verzendruimte moet verzekeren of regelen, is Koper gehouden tijdig verzendinstructies te geven en de nodige verzendruimte te voorzien; zoniet kan Verkoper over de koopwaar beschikken voor rekening en risico van Koper.
 4. In geval van verzending in gedeelten wordt elke partij als een afzonderlijk en zelfstandig contract beschouwd. De data van het CMR-document of van de cognossementen moeten als datum van verzending worden genomen. Alle nieuwe verhoogde douanerechten, belastingen, invoertoeslagen of andere overheidswijzigingen die van kracht worden na de datum van dit Contract en alle bijkomende vracht-, verzekerings- en andere kosten met betrekking tot de verkoop, het laden, het lossen, de levering, de opslag en het vervoer van de koopwaar die op de datum van dit Contract niet konden worden voorzien of die het gevolg zijn van een van de in artikel 1 van dit Contract vermelde oorzaken, zijn voor rekening van de Koper, zelfs indien de koopwaar wordt verkocht op voorwaarden zoals "Duty Paid"-voorwaarden.
 5. Verzekering op C.I.F.-verkoop zal worden afgesloten voor het bedrag van de factuur van de Verkoper plus tien (10) percent (%). Eventuele aanvullende verzekeringen die de Koper verlangt, komen voor zijn eigen rekening. Tenzij anders vermeld, zal de te dekken verzekering voor de zeeverzekering alleen F.P.A. (Free of Particular Average) zijn. Verkoper kan, indien hij dit nodig acht, zich op kosten van Koper verzekeren tegen oorlogsrisico.
 6. In geval van betaling door middel van een onherroepelijke kredietbrief, binnen (xx) dagen na de besteldatum, zal de Koper de onherroepelijke en bevestigde kredietbrief opstellen bij een voor de Verkoper bevredigende hoofdbank, die in een vorm en tegen voorwaarden zal zijn die voor de Verkoper bevredigend zijn, en ten gunste van de Verkoper zal zijn voor een bedrag gelijk aan (xx) procent (%) van de totale gecontracteerde aankoopprijs, en zal bepalen dat alle betalingen uitsluitend zullen worden gedaan in opdracht van de bank die de onderhandelingen voert. De kredietbrief dient naar dit Contract te verwijzen door middel van het nummer ervan, en dient de terugbetaling aan de Verkoper toe te staan van de bedragen die de Verkoper eventueel heeft voorgeschoten voor consulaire facturen, inspectiekosten en andere uitgaven die de Verkoper voor rekening van de Koper heeft gedaan. De kredietbrief moet ook voorzien in gedeeltelijke beschikbaarheid voor gedeeltelijke leveringen, en moet gehandhaafd blijven gedurende een periode van (xx) dagen (niet minder dan dertig (30) dagen) na de laatste hierboven vermelde datum waarop de koopwaar beschikbaar moet zijn voor levering. Indien de Koper nalaat een dergelijke kredietbrief op te stellen binnen de gestelde termijn en in de vorm zoals hierboven gespecificeerd, behoudt de Verkoper zich het recht voor om dit Contract te annuleren en is de Koper gehouden om de Verkoper te vergoeden voor elk verlies voortvloeiend uit een dergelijke annulering.
 7. Verkoper is niet verantwoordelijk voor enige inbreuk met betrekking tot patent, gebruiksmodel, handelsmerk, ontwerp, auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten op de koopwaar, hetzij in het land van de Verkoper of op andere plaatsen. Niets van hetgeen hierin is vervat, zal worden uitgelegd als een overdracht van enig octrooi, gebruiksmodel, handelsmerk, ontwerp, auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten op de koopwaar; al deze rechten dienen uitdrukkelijk te worden voorbehouden aan de ware en wettige eigenaars ervan.
 8. De Koper erkent en stemt ermee in dat de Verkoper geen andere verklaringen, garanties of waarborgen met betrekking tot de koopwaar heeft gegeven dan die welke uitdrukkelijk in dit Contract zijn vermeld. De Verkoper en de Koper ontkennen en sluiten hierbij de toepassing uit van alle andere garanties en waarborgen, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de geschiktheid van de koopwaar voor een bepaald doel of de verhandelbaarheid ervan. In geen geval zal de Verkoper aansprakelijk zijn voor (i) welke indirecte schade of gevolgschade dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade aan eigendommen van de Koper als gevolg van het gebruik, het transport, de verkoop of de opslag van de koopwaar, hetzij in het fabricageproces, alleen of in combinatie met andere stoffen, of verlies van gebruik, inkomsten of winst, zelfs indien de Verkoper de mogelijkheid van dergelijke schade kende of voorzag, of had moeten kennen, of letsel aan of overlijden van personen, of (ii) vorderingen, schadevergoedingen of acties tegen de Koper door een andere partij, met betrekking tot welke kosten dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, letsel aan of overlijden van personen.
 9. Ingeval van betwisting en/of vordering in verband met het (de) hierboven vermelde recht(en), behoudt de Verkoper zich alle rechten voor om dit Contract in deze richting te annuleren en nietig te verklaren en zich vrij te stellen van elke aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit. Koper zal verantwoordelijk zijn voor alle verlies en/of schade die hierdoor wordt veroorzaakt.
 10. Alle vorderingen van de Koper, van welke aard ook, die voortvloeien uit dit Contract, moeten schriftelijk (brief of e-mail) worden ingediend binnen dertig (30) dagen na de aankomst van de koopwaar op de bestemming die vermeld is in de CMR en/of de cognossementen. De volledige gegevens van deze vordering moeten schriftelijk (brief of e-mail) en aangetekend aan de Verkoper worden bezorgd binnen vijftien (15) dagen na de datum van de oorspronkelijke vordering. Wanneer de kwaliteit of de kwantiteit van de geleverde koopwaar wordt betwist, moet de Koper deze gegevens samen met de beëdigde expertiseverslagen indienen. Tenzij de klacht van de Koper op het kantoor van de Verkoper toekomt binnen de hierboven vermelde termijn, wordt de Koper geacht de koopwaar zonder voorbehoud te hebben aanvaard en afstand te hebben gedaan van alle vorderingen met betrekking tot de koopwaar, en de Koper zal daarna geen recht meer hebben om dit Contract te beëindigen of de koopwaar op een andere manier af te wijzen.
 11. Niettegenstaande de bepalingen van dit Contract of enig ander contract tussen de Koper en de Verkoper, in het geval dat (i) de Koper nalaat om een volledige betaling te doen voor enige verzending als en wanneer verschuldigd en betaalbaar onder dit Contract of nalaat om enige bepalingen van dit Contract of van enig ander contact met de Verkoper uit te voeren, of in strijd handelt met enige uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde hiervan, (ii) in geval van overlijden van de Koper, of (iii) indien de Koper niet in staat zal zijn om zijn schulden in het algemeen te betalen, of een vergadering van zijn schuldeisers zal houden, of een algemene cessie ten voordele van de schuldeisers zal doen, of een faillissementsaanvraag zal indienen, of failliet of insolvabel verklaard zal worden, of een faillissements- of insolventieprocedure wordt ingesteld door of tegen Koper, of (iv) een bewindvoerder, curator of vereffenaar wordt aangesteld voor Koper of in geval van liquidatie of ontbinding van Koper, of (v) indien Verkoper redelijkerwijs een van de voorgaande gebeurtenissen voorziet, alle termijnen of anderszins uitgestelde of opgeschorte betalingen, met inbegrip van de daarop verschenen rente, voor reeds verrichte leveringen onmiddellijk opeisbaar en heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van dit Contract en van elk ander contract met de Koper uit te stellen, om goederen in transit tegen te houden, om dit Contract en elk ander contract met de Koper te beëindigen, en om alle schulden aan de Koper te compenseren met van de Koper te ontvangen kredieten. Zonder de rechtsmiddelen van de Verkoper te beperken, heeft de Verkoper het recht om zijn rechten op grond van dit artikel uit te oefenen om alle schade of verlies als gevolg van het in gebreke blijven van de Koper terug te vorderen.
 12. (a) Indien de Koper nalaat de koopwaar op de vervaldag te betalen, is de Verkoper gerechtigd van de Koper te eisen dat deze het verschuldigde bedrag onmiddellijk betaalt. (b) Indien de betaling door de Koper 16 dagen en meer na de vervaldag wordt vertraagd, heeft de Verkoper het recht om de levering van de koopwaar aan de Koper krachtens alle contracten met de Koper stop te zetten en dient de Koper aan de Verkoper het verschuldigde bedrag te betalen, vermeerderd met de achterstallige interesten tegen een rentevoet van 8% per jaar of, indien lager, de maximale rentevoet die door de woekerwetgeving van het land van de Koper wordt toegestaan, berekend vanaf de vervaldag voor dergelijke betaling tot de werkelijke datum van betaling.
 13. (a) Het risico van verlies of beschadiging van de koopwaar gaat over van de Verkoper op de Koper op het ogenblik van de levering van de koopwaar of, indien in dit Contract wordt verwezen naar een relevante term uit de Incoterms®2020 (ICC-regels voor het gebruik van binnenlandse en internationale handelstermen), zoals gewijzigd, op het ogenblik zoals bepaald in de Incoterms®2020. (b) De eigendom van de koopwaar gaat over van de Verkoper op de Koper op hetzelfde ogenblik als het risico van verlies of beschadiging van de koopwaar overgaat van de Verkoper op de Koper krachtens de voorgaande zin. Niettegenstaande het voorgaande behoudt de Verkoper de eigendom van de koopwaar totdat de Koper al zijn uitstaande schulden aan de Verkoper volledig heeft betaald, en de eigendom van de koopwaar gaat pas van de Verkoper op de Koper over wanneer de Koper aan zijn verplichting tot volledige betaling van de koopwaar heeft voldaan. De Koper dient de goederen naar behoren en op eigen risico te bewaren, gescheiden van andere goederen en deze ten gunste van de Verkoper te verzekeren zolang de eigendom van de goederen bij de Verkoper berust. De Koper is gerechtigd om over de behouden goederen of verwerkte goederen te beschikken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. De Koper draagt aan de Verkoper het recht over om van zijn afnemer de wederverkoopprijs te vorderen en zet de verkoopopbrengst van de behouden goederen op de speciale rekening voor en op naam van de Verkoper. Het recht van de Koper om over de bewaarde goederen te beschikken vervalt evenwel in geval van het zich voordoen van een van de gebeurtenissen zoals beschreven in artikel 11 van deze Voorwaarden. In dat geval is de Koper verplicht de bewaarde goederen aan de Verkoper terug te geven. De Verkoper of een agent van de Verkoper kan de lokalen betreden waar de behouden goederen zich bevinden, met of zonder voertuigen, met het oog op de terugname van de behouden goederen. (c) In geval van enige be-of verwerking van de goederen ten aanzien waarvan de Verkoper de eigendom behoudt, heeft de Verkoper recht op de nieuw ontstane goederen in de verhouding van de waarde van de behouden goederen tot de waarde van de nieuwe goederen. Koper zal alle noodzakelijke stappen ondernemen om het belang van Verkoper in de nieuwe goederen veilig te stellen.
 14. Het nalaten door de Verkoper om een schriftelijke kennisgeving te doen van een verzuim door de Koper in de uitvoering van een bepaling van dit Contract zal geen verklaring van afstand inhouden, noch zal een vertraging door de Verkoper in het afdwingen van een van zijn rechten hieronder of in rechte worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke rechten, noch zal een verklaring van afstand door de Verkoper van een verzuim van de Koper worden beschouwd als een verklaring van afstand van een ander of later verzuim.
 15. De Koper zal dit Contract of een deel ervan niet overdragen of toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.
 16. Handelstermen en verzendtermen hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Incoterms®2020, zoals gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in dit Contract. Dit Contract wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 17. Elk geschil, controverse en/of verschil dat tussen de partijen kan ontstaan, uit of met betrekking tot of in verband met dit Contract, of enige schending daarvan, zal, tenzij het zonder onnodige vertraging wordt opgelost door minnelijke schikking tussen de partijen ter beslechting worden voorgelegd aan arbitrage in Amsterdam, Nederland, in overeenstemming met het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel. Het vonnis zal definitief en bindend zijn voor de partijen bij deze overeenkomst en het vonnis over dit vonnis kan worden uitgesproken door elke rechtbank of tribunaal die daartoe bevoegd is.
 18. Deze voorwaarden vormen een integraal onderdeel van dit Contract en vormen, samen met de respectievelijke aankooporder en eventuele bijlagen, schema's of bewijsstukken daarbij, de volledige en definitieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangen alle eerdere of gelijktijdige mededelingen of overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp daarvan. Dit Contract kan niet worden gewijzigd of beëindigd, noch kan afstand worden gedaan van enig recht, tenzij schriftelijk ondertekend of per telex, kabel of fax verzonden door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger van de partij tegen wie om handhaving van een dergelijke wijziging, beëindiging of afstand van recht wordt verzocht.
 19. Alle kennisgevingen, instemmingen, verzoeken, eisen en andere mededelingen die op grond van dit Contract vereist of toegestaan zijn (a) dienen schriftelijk te geschieden, (b) dienen in de Engelse taal te zijn gesteld, (c) dienen per telex, kabel, fax of koeriersdienst te worden verzonden aan de adressen of nummers die voor de partijen op de voorzijde van dit Contract zijn vermeld en (d) worden geacht te zijn gegeven op de datum waarop de kennisgeving geacht te zijn gegeven op de datum van ontvangst door de geadresseerde.
 20. Elke bepaling van dit Contract die verboden of niet-afdwingbaar is in een jurisdictie zal, voor wat betreft deze jurisdictie, ongeldig zijn in de mate van dit verbod of deze niet-afdwingbaarheid zonder de overige delen van dit Contract ongeldig te maken of de geldigheid of afdwingbaarheid van deze bepaling in een andere jurisdictie te beïnvloeden.
 21. Dit contract kan worden uitgevoerd in een willekeurig aantal exemplaren, waarvan elk exemplaar bij uitvoering een origineel vormt, maar alle exemplaren tezamen vormen één contract. Dit contract wordt van kracht wanneer het door alle partijen is ondertekend of van hun naam en zegel is voorzien. Indien de partijen dit overeenkomen, zal de transmissie van de ondertekende bladzijde van een tegenhanger van dit Contract per (a) fax of (b) e-mail (in PDF of ander overeengekomen formaat) gelden als levering van een tegenhanger van dit Contract.